Ароматни съединения 

Ароматни съединения:

Бензол
Етилбензол
МТБЕ
Терпентин
Толуол
Ксилол